Werkwijze

Aanmelding
We streven naar directe hulpverlening die snel en eenvoudig bereikbaar is. U kunt zich rechtstreeks telefonisch, via de site of via een e-mail bij ons aanmelden. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Intake
Vervolgens wordt op zo kort mogelijke termijn een intakegesprek met u ingepland. In dit gesprek wordt in kaart gebracht wat uw hulpvraag is, welke klachten u ervaart en zal besproken en overlegd worden op welke wijze wij u hulp kunnen bieden.

Psychologisch onderzoek
Tijdens het intakegesprek kan duidelijk worden dat psychologisch onderzoek gewenst is. Bijvoorbeeld wanneer er vermoedens zijn van AD(H)D, autisme, angst, trauma of depressie. Ook kunnen er onduidelijkheden zijn over de cognitieve capaciteiten (IQ) of andere psychische factoren die de problemen kunnen veroorzaken en/of in stand kunnen houden. Na het onderzoek worden de resultaten (afhankelijk van de leeftijd met de ouders en/of met het kind) besproken. Wij vinden het van groot belang dat ouders en kind zich kunnen herkennen in de uitkomsten van het onderzoek.

Begeleiding
Na de intake of na het bespreken van de onderzoeksresultaten, wordt er met u besproken hoe de begeleiding het best vormgegeven kan worden. Dit kan inhouden dat er op individuele wijze met het kind wordt gewerkt. In sommige gevallen is het juist wenselijker om middels ouderbegeleiding ondersteuning te bieden. Deze vormen van begeleiding kunnen ook naast elkaar plaatsvinden. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de aard van de problematiek.
Tot de mogelijkheden behoren:

  • (eenmalig) advies bij opvoedingsvragen
  • observatie op school, kinderdagverblijf, speelzaal of thuis
  • ouderbegeleiding
  • individuele begeleiding van kind of jongere d.m.v. verschillende therapievormen zoals cognitieve therapie, gedragstherapie of EMDR (traumaverwerking)

Indien nodig of wenselijk is samenwerking mogelijk met andere therapeuten, school, huisarts, remedial teacher, fysiotherapeut, logopedist of andere betrokkenen rondom het kind. Daarnaast vinden wij het vanzelfsprekend om regelmatig intercollegiaal overleg te hebben. In dit overleg wordt ook bekeken door wie uw kind het best begeleid zal kunnen worden.

Evaluatie
Tijdens de begeleiding wordt voortdurend getoetst of de doelen zoals die in het plan zijn opgesteld, bereikt worden. Zo nodig wordt begeleiding of doel bijgesteld. Uiteraard werken we met effectief bewezen behandelprotocollen en richtlijnen. Voor u betekent dit, dat behandelmethoden worden toegepast waarvan ook goed onderzocht is dat ze werkzaam zijn. Wij houden hierbij rekening met het gegeven dat ieder kind en ieder gezin uniek is en proberen hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten.